மஹா ணபதி ைண
vl;kz;ld; k`h fzgjp Nfhtpy;
128 Running Creek Road NW, Edmonton, Alberta T6J 7B1
Phone: 780 988 5161, mgsa@mahaganapathytemple.com, www.mahaganapathytemple.com
f[hddk; g+jfzhjp Nrtpjk; fgpj;j [k;g+ gyrhu gl;rpjk; ckhRjk; Nrhftpdhr fhuzk; ekhkp tpf;Nd];tu ghjgq;f[k;
2023 tUlhe;j kN`hw;rt tpQ;Qhgdk;
tpehafh; mbahh;fNs> vy;yh tsq;fSk; nghUe;jpa my;Ngh;l;lh khfhzj;jpd; vl;kz;ld; efhpy; mUs;
ghypj;Jf;nfhz;bUf;Fk; = kfh fzgjp Mya tUlhe;j kN`hw;rtk; epfOk; NrhgfpUJ tUlk; Mb
khjk; 8k; ehs; ([_iy 23> 2023) Qhapw;Wf;fpoik g+h;tgl;r r~ÊÊb jpjpAk; mj;j el;rj;jpuKk; $ba
RgNtis fhiy 11:00 kzpf;F nfhbNaw;wj;Jld; Muk;gkhfp gj;J ehl;fSf;F njhlh;e;J eilngWk;.
mt;Ntisapy; epfOk; fphpahfhy epfo;r;rpfspy; gf;jg;ngUkf;fs; midtiuAk; te;J gq;Fgw;wp
tpehafg;ngUkhdpd; jpUtUisg; ngWkhW md;Gld; miof;fpNwhk;.
fphpahfhy epfo;r;rpfs;
[_iy 22 rdpf;fpoik g+h;thq;ff;fphpiafs;
fhiy 9:00 kzp: fzgjp N`hkk;> g+i[> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: g+i[> fpuhk rhe;jp> ituth; mgpN~fk;> th];J rhe;jp> kpUj;rq;fpuzk;> gpurhjk;
[_iy 23 Qhapw;Wf;fpoik nfhbNaw;wk;
fhiy 7:30 kzp: N`hkk;> %yth; g+i[> nfhbg;gl g+i[> nfhbku g+h;thq;f g+i[> nfhbNaw;wk;>
tpNrl g+i[> tpehafh; ntsptPjptyk;> re;jpahth`dk;> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: ahf Muk;gk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[> tpehafh; ntsptPjptyk;> gpurhjk;
[_iy 24 jpq;fl;fpoik 2k; jpUtpoh
fhiy 8:30 kzp: ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; cs;tPjptyk;> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: Uj;uFk;g mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; ntsptPjptyk;> gpurhjk;;
[_iy 25 nrt;tha;f;;fpoik 3k; jpUtpoh
fhiy 8:30 kzp: ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; cs;tPjptyk;> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: Uj;uFk;g mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh;> mk;kd;; ntsptPjptyk;> gpurhjk;;
[_iy 26 Gjd;;fpoik 4k; jpUtpoh
fhiy 8:30 kzp: ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; cs;tPjptyk;> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: Uj;uFk;g mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh;> KUfd;; ntsptPjptyk;> gpurhjk;;
[_iy 27 tpahof;;fpoik 5k; jpUtpoh
fhiy 8:30 kzp: ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; cs;tPjptyk;> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: Uj;uFk;g mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; ntsptPjptyk;> gpurhjk;;
[_iy 28 nts;spf;;fpoik khk;goj;jpUtpoh
fhiy 8:30 kzp: ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; cs;tPjptyk;> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: Uj;uFk;g mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh;> godpahz;lth; ntsptPjptyk;> gpurhjk;;
[_iy 29 rdpf;fpoik kQ;rj;jpUtpoh
fhiy 8:30 kzp: ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; cs;tPjptyk;> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: Uj;uFk;g mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; kQ;rj;jpy; ntsptPjptyk;> gpurhjk;;
[_iy 30 Qhapw;Wf;fpoik ghy;Fl cw;rtk;> rg;gwj;jpUtpoh
fhiy 8:00 kzp: gf;jh;fspd; ghy;Fl Ch;tyk; (8:00 kzp)> ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;>
nfhbku mgpN~fk;> g+i[> tpehafh; cs;tPjptyk;> gpurhjk;
khiy 5:00 kzp: Uj;uFk;g mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh; rg;gwj;jpy; ntsptPjptyk;> gpurhjk;;
[_iy 31 jpq;fl;fpoik Njh;j;jpUtpoh
fhiy 7:00 kzp: ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[> tpehafh;
cs;tPjptyk;> fe;Njhw;rtk;> Njh; (11:00 kzp)> Njub mUr;rid> gr;ir rhj;Jjy;
(12:30 kzp)> ujmtNuhfzk;> gpurhjk;
khiy 5:30 kzp: gpuar;rpj;j mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[>
tpehafh;; cs;tPjptyk;> Njub cw;rtk;> gpurhjk;;
Mf];l; 1 nrt;tha;f;;fpoik jPh;j;jj;jpUtpoh> nfhbapwf;fk;
fhiy 7:00 kzp: ];egdFk;gN`hkk;> mgpN~fk;> ahfk;> nfhbku mgpN~fk;> g+i[> #h;Nzhw;rtk;>
jPh;j;jk;> tpehafh; ntsptPjptyk;> ahf g+h;zhFjp> ahfFk;g mgpN~fk;> gpurhjk;
khiy 5:30 kzp: g+i[> CQ;ry;> nfhbku mgpN~fk;> nfhbapwf;fk;> tpehafh; ntsptPjptyk;>
re;jptp]h;[dk;> nksNdhw;rtk;> rz;Nl];tu cw;rtk;> Mr;rhhpa cw;rtk;> gpurhjk;;
Mf];l; 2 Gjd;;fpoik g+q;fhtdk;
khiy 5:30 kzp: g+i[> g+q;fhtdk;> Rg;ukzpah; jpUf;fy;ahzk;> tpehafh;> ts;sp nja;thid rNkj
Rg;ukzpah; ntsptPjptyk;;> gpurhjk;;
Mf];l; 3 tpahof;;fpoik ituth; rhe;jp
fhiy 9:00 kzp: N`hkk;> gpuhar;rpj;j mgpN~fk;> gpurhjk;
khiy 6:00 kzp: ituth; tpNr~ Uj;uFk;g mgpN~fk;> g+i[> gpurhjk;;
FUkhh;fs;:
Myaf;FUf;fs; rj;Nah[hj rpthr;rhhpahh; gpuk;k= tp];tehj fkyehjd; FUf;fs;> Mfk
fphpah Jue;juh; rpt= ,uFehj fkNy];tud; FUf;fs;> Kd;dhs; Myaf;FUf;fs;jw;GU~
rpthr;rhhpahh; gpuk;k= Rg;gpukzpa FUf;fs; MfpNahh; fphpiafis elj;Jthh;fs;.
cw;rt cga tpguk;:
nfhbNaw;wk; (fhiy)> Njh;j;jpUtpoh (fhiy)> jPh;j;jk; (fhiy)> nfhbapwf;fk; (khiy) cw;rtq;fs; $500>
Vida fhiy> khiy cw;rtq;fs; $300>
g+q;fhtdk;> ituth; rhe;jp $250.
cw;rt cgak; nra;a tpUk;Ggth;fSk; fhiy> khiy cw;rttq;fspd;NghJ md;ddjhd cgak; nra;a
tpUk;Ggth;fSk;; Nfhtpy; mYtyfj;Jld; njhlh;G nfhs;sTk;.
rh;Nt[dhfh RfpNdh gte;J
Rgk;
Mya ghpghyd rigapdh;
Maha Ganapathy Society of Alberta is a registered charitable organization, Canada Revenue Agency Charity Business #: 10765 4394 RR0001